Home
Kancelaria Radców Prawnych
Marzena Raczyńska-Kolasińska Marta Prus s.c.

ul. Stefana Batorego 16/9
65-084 Zielona Góra
więcej form kontaktu

Witamy na stronie

Kancelarii Radców Prawnych
Marzena Raczyńska-Kolasińska Marta Prus s.c.

Oferujemy Państwu szerokie spektrum usług, zapewniając przy tym miłą i profesjonalną osługę prawną.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w dalszej części strony.

Czytaj więcej Kontakt z nami

O nas

Nasza Kancelaria działa na rynku usług prawniczyh już od 2003 roku, choć pracujący w niej radcy prawni - Marzena Raczyńska – Kolasińska (wpis na listę radców prawnych nr R-ZG-ZG-467) i Marta Prus (wpis na listę radców prawnych nr R-ZG-ZG-471) mogą pochwalić się dłuższą praktyką zawodową. Fachową pomocą służy również aplikant radcowski Katarzyna Bogucka.

Specjalizacja

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Świadczymy kompleksowe usługi stałej i doraźnej obsługi prawnej, w szczególności w zakresie:

 • prawa cywilnego
 • gospodarczego
 • spółdzielczego
 • podatkowego
 • prawa pracy
 • administracyjnego
 • rodzinnego
 • budowlanego

Doświadczenie

Kancelaria zajmuje się obecnie obsługą prawną kilkunastu podmiotów gospodarczych oraz innych uczestników obrotu cywilnoprawnego. Kancelaria ma również doświadczenia w obsłudze podmiotów administracji państwowej.

W ramach Naszych usług zapewniamy systematyczną, stałą współpracę, pełną dyskrecję oraz satysfakcjonujące wsparcie. Bieżący kontakt umożliwia stałe współdziałanie pomiędzy klientem a Kancelarią. Dzięki zdobytemu 15-letniemu doświadczeniu w pracy zawodowej i pełnemu zaangażowaniu jesteśmy w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom w zakresie powierzanych Nam spraw. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta.

Milestone

Nasz zespół

Pracownicy naszej Kancelarii to wykwalifikowany zespół, który zapewnia rzetelną obsługę naszych Klientów.

Marzena Raczyńska-Kolasińska

RADCA PRAWNY

m.kolasinska@kancelaria-prawna.zgora.pl
Tel. kom.: 603 922 317


Marta Prus

RADCA PRAWNY

m.prus@kancelaria-prawna.zgora.pl
Tel. kom.: 601 239 011


Katarzyna Bogucka

APLIKANT RADCOWSKI

sekretariat@kancelaria-prawna.zgora.pl
Tel.: 68 453 22 78

Quote

Oferta

Oferujemy Państwu szerokie spektrum usług, zapewniając przy tym miłą i profesjonalną osługę prawną. która obejmuje w szczególności:

porady prawne konsultacje prawne sporządzanie opinii prawnych sporządzanie umów udział w negocjacjach ocena projektów aktów prawnych zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji i organami podatkowymi
Zapewniamy pomoc prawną w wielu dzedzinach prawa, w szczególności w zakresie:
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
 • uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonywania
 • opiniowanie umów proponowanych przez Państwa kontrahentów w zakresie oceny ryzyka
 • windykacja roszczeń majątkowych zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania Państwa w postępowaniu egzekucyjnym
 • zastępstwo w postępowaniach (procesowym i nieprocesowym) przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi
 • oraz szeregu innych czynności związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym
 • udział w spotkaniach z klientami i ich kontrahentami
 • opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów
 • porady i opinie prawne
 • udział w negocjacjach
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji w sprawach gospodarczych
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

 • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego
 • rejestrację działalności gospodarczej, przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa, sporządzanie umów spółek
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej
 • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek
 • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek
 • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji
 • usługi doradcze
 • sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych
 • doradzanie w zakresie interpretacji przepisów aktów normatywnych regulujących problematykę prawa podatkowego, w szczególności problematykę podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych
 • sporządzanie i weryfikacja umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów, dotyczących odpowiedzialności za powierzone mienie, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych dokumentów związanych z prawem pracy, inne pisma i dokumenty związane z funkcjonowaniem zakładu pracy pracodawcy
 • kompleksowe usługi prawne w całym obszarze szeroko rozumianego prawa pracy
 • pomoc prawna w przypadku naruszeń praw pracowniczych przez pracodawcę oraz stosowania przez pracodawcę mobbingu
 • sporządzanie odwołań od rozwiązania umowy o pracę
 • reprezentowanie przed Sądem Pracy

Oferta skierowana jest zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i dla osób fizycznych.

 • rozwód i separację
 • podział majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej
 • alimenty, w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję alimentów
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
 • składanie w imieniu Klienta skargi i wnioski do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych

Dodatkowo posiadamy doświadczenie we współpracy z organami administracji państwowej.

 • udzielanie porad prawnych, opracowywanie opinii prawnych, bieżących konsultacjach
 • sporządzanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnię oraz opinii prawnych umów przedstawionych przez spółdzielnię do zaopiniowania
 • sporządzanie statutów, regulaminów, projektów uchwał organów Spółdzielni oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Spółdzielni
 • prowadzenie spraw sądowych obejmujących zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni, w tym spraw o eksmisję, o zapłatę, spraw pracowniczych
 • bieżące konsultacje
 • doradzamy i prowadzimy sprawy z zakresu prawa lokalowego, a dotyczące w szczególności:
  • przekształcania praw do lokali
  • praw i obowiązków członków spółdzielni mieszkaniowych
  • prowadzenia spraw sądowych, obejmujących zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, a także organami egzekucyjnymi w sprawach dotyczących m.in.: eksmisji, zapłaty, odszkodowań, zaskarżania uchwał
 • zagadnienia prawne i rozstrzyganie problemów związanych z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych, umową o dostawę usług telefonicznych, internetowych
Quote

Kontakt z nami

Kancelaria Radców Prawnych
Marzena Raczyńska-Kolasińska Marta Prus s.c.

ul. Stefana Batorego 16/9, 65-084 Zielona Góra
tel./faks: 68 453 22 78/79

Godziny otwarcia : pn-pt 8:00 – 16:00


Sekretariat: sekretariat@kancelaria-prawna.zgora.pl
(Katarzyna Bogucka)


Marzena Raczyńska-Kolasińska: m.kolasinska@kancelaria-prawna.zgora.pl
Marta Prus: m.prus@kancelaria-prawna.zgora.pl